Zapraszamy do śledzenia aktualności Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.. Znajdą tu Państwo zarówno relacje z wydarzeń, w których braliśmy udział, mogą śledzić bieżące działania, a także plany rozwoju naszego zakładu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje, że z powodu prac na sieci wodociągowej w dniu 14.06.2019 r. w godzinach od 8:00 do 14.00 wystąpią braki w dostawach wody w miejscowości Lgota Wielka. Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wolbromiu przy ul. Wrzosowa 18, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000668073, o kapitale zakładowym 3.779.000,00 złotych, opłaconym w całości, działając na podstawie art. 235 §1 i art. 238 §1,  §2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Umowy Spółki, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników na dzień 12 czerwca 2019 r. o godz. 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Wrzosowej 18 w Wolbromiu.

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym odnotowano zdarzenie związane z próbą wyłudzenia pieniędzy przez osobę podającą się za pracownika Przedsiębiorstwa i przekazującą nieprawdziwą informację o zmianie numeru konta bankowego Przedsiębiorstwa, na który należy dokonywać opłaty.

Uprzejmie informujemy, że numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty za usługi wodno-kanalizacyjne nie uległ zmianie!!! Pracownicy Przedsiębiorstwa nigdy nie dokonują zmian zapisów umowy poprzez kontakt telefoniczny. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzenia o próbie oszustwa prosimy o niezwłoczne powiadomienie organów ścigania oraz kontakt z Biurem Obsługi Klientów Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o..

Aktualny numer konta bankowego widnieje na dostarczonej fakturze oraz na stronie internetowej Przedsiębiorstwa i jest następujący:

B.S. Wolbrom 71 8450 0005 0000 0000 2857 0001

W ostatnim czasie nie zmieniły się również inkasentki, które standardowo dokonują odczytów i wystawień faktur.

Na co powinien zwrócić uwagę odbiorca, aby ustrzec się przed oszustem?
1. Inkasenci przy każdym odczycie wodomierza muszą posiadać legitymacje służbowe ze zdjęciem, stanowiskiem służbowym, danymi przedsiębiorstwa oraz własnoręcznym podpisem Prezesa Zarządu.
2. Jeżeli chcą Państwo zapłacić, inkasent powinien wydać fakturę wydrukowaną z posiadanego urządzenia elektronicznego (PSION).
3. Kwota odnotowana na podsumowaniu faktury jest maksymalną kwotą jaka powinna być zapłacona do rąk inkasenta.
4. Pracownicy przedsiębiorstwa kontaktują się telefonicznie w sprawie zaległości w opłatach, jednak każdorazowo wskazują na numery niezapłaconych faktur. Numery rachunków bankowych nie są przekazywane telefonicznie, gdyż znajdują się na wysłanych fakturach lub upomnieniach.
5. Jeżeli mają Państwo dalsze wątpliwości co do tego, że osoba podająca się za inkasenta jest nim faktycznie, prosimy w obecności tej osoby o telefon do Biura Obsługi Klienta pod numer 32 706 52 66 w godzinach 7:00 do 15:00, celem potwierdzenia jej tożsamości.
6. Zapłata za wodę i ścieki inkasentowi nie jest obowiązkowa, dlatego też w razie wątpliwości można zapłacić wystawioną fakturę przelewową w banku, na poczcie lub w kasie Przedsiębiorstwa.

7. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o sprawdzenie prawidłowości wystawionej faktury oraz porównanie numeru konta bankowego z poprzednimi fakturami.
8. Przedsiębiorstwo nie wysyła faktur ani upomnień za zaległe opłaty na adres poczty elektronicznej (e-mail) lub za pomocą wiadomości tekstowych (sms), chyba że została złożona odpowiednia pisemna zgoda.

 

Jednocześnie potwierdzamy, że w związku ze zmianą Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Przedsiębiorstwo oraz inkasentki przekazują odbiorcom nowe wzorce umowy.

 

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. informuje o zawarciu umowy w dniu 7 maja 2019 roku z Panem Zdzisławem Mitką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisław Mitka, ul. Radosna 65, 32-340 Wolbrom. Umowa dotyczy wykonania prac polegających na wykoszeniu własnym sprzętem terenów zieleni miejskiej na części os. Wł. Łokietka oraz część terenu pomiędzy os. Bolesława Chrobrego i ul. Wiejską.