Wolbrom, dn. 29.05.2018 r.

WZWKGKiM/128/2018

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

           Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup mieszanek mineralno-asfaltowych i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Wolbromiu w 2018 roku”
 na:

-CZĘŚĆ 1: Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz AC16 do warstwy wiążącej z odbiorem własnym przez Zamawiającego, w dniu 17.05.2018 r. została zawarta umowa z TRANZIT Spółka z o.o., Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew z ceną ofertową zamówienia brutto 1.067.332,50 zł oraz terminem przygotowania do odbioru wynoszącym 3 dni;

-CZĘŚĆ 2: Zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno – do napraw cząstkowych z odbiorem własnym przez Zamawiającego,  w dniu 11.05.2018 r.  została zawarta umowa z Rejonem Robót Drogowych DROG-BUD Spółka z o.o., ul. I. Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia, z ceną ofertową zamówienia brutto 4.797,00 zł oraz terminem przygotowania do odbioru wynoszącym 1 dzień;

 

Wybrane oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.