Wolbrom, dnia 22.03.2017r.

 

RZP.271.2.6.2017                                                               

                                                                                              

                                                                                                          WG ROZDZIELNIKA                                              

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

         Informujemy, iż na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. Poz. 2164 z późn. zm.)  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup wraz z dostawą kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu w 2017 roku”, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez „KOST-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Ułańska 15, 42-120 Miedźno z ceną ofertową zamówienia 247.909,00 zł brutto.


Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta spełnia warunki udziału                     w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Nr oferty       Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferta nr 1     „KOST-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                      Spółka Komandytowa ul. Ułańska 15, 42-120 Miedźno.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Liczba punktów uzyskanych
w ramach kryterium cena

Łączna ilość punktów

 

1

 

 

100 pkt

100 pkt

 

  • Rozdzielnik:
  • - strona internetowa Zamawiającego: wodociagiwolbrom.pl
  • - tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego