Wolbrom, dnia 22.03.2017r.

 

RZP.271.2.7.2017                

                                                                                                         

                                                                                            WG ROZDZIELNIKA

 

                                              

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

 1. Informujemy, iż na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup mieszanek mineralno – asfaltowych i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu w 2017 roku” wybrano najkorzystniejsze oferty złożone przez n/w Wykonawcę na:

- Część 1. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz AC16 do warstwy wiążącej wraz z dostawą  i rozładunkiem do rozściełacza we wskazane miejsca na terenie Miasta i Gminy Wolbrom ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu  Sp. z o.o. Aleja 1000-lecia 3, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia 506.009,70 zł brutto oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień.                    

- Część 5. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz AC16 do warstwy wiążącej z odbiorem własnym przez Zamawiającego ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. Aleja 1000-lecia 3, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia 239.444,10 zł brutto oraz terminem przygotowania produktu do odbioru wynoszącym 1 dzień.

 

Uzasadnienie wyboru ofert: Wybrane oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nr oferty    Nazwa, siedziba i adres Wykonawcy

Oferta nr 1   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. Aleja 1000-lecia 3

                   32-300 Olkusz (oferta złożona na Część nr 1 i nr 5).

 

Streszczenie oceny i porównania ofert złożonych na Część 1:

Nr oferty

Kryteria oceny ofert: liczba punktów w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

cena ofertowa

termin dostawy

1

96 pkt

4 pkt

100 pkt


Streszczenie oceny i porównania ofert złożonych na
Część 5:

Nr oferty

Kryteria oceny ofert: liczba punktów w każdym kryterium:

Łączna ilość punktów

cena ofertowa

termin przygotowania produktu do odbioru

1

96 pkt

4 pkt

100 pkt

 

 1. Informujemy, że z  postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców i nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.
 • Jednocześnie na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Pzp informujemy o unieważnieniu Części 2, Części 3 i Części 4 niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z zapisami art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm./ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Zgodnie zaś z treścią art. 93 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis art. 93 ust. 1 stosuje się odpowiednio.      
 • W dniu 28.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup mieszanek mineralno – asfaltowych i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu w 2017 roku”, którego przedmiotem zamówienia był sukcesywny (wg potrzeb) zakup mieszanek mineralno - asfaltowych i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Wolbromiu w 2017 roku.
 • Zamówienie obejmowało 5 części:
 1. a) Część 1: Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz AC16 do warstwy wiążącej wraz z dostawą i rozładunkiem do rozściełacza we wskazane miejsca na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.
 2. b) Część 2: Zakup mieszanki mineralno asfaltowej na zimno - do napraw cząstkowych.
 3. c) Część 3: Zakup emulsji asfaltowej kationowej K1-65 do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.
 4. d) Część 4: Zakup masy zalewowej na gorąco.
 5. e) Część 5: Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz AC16 do warstwy wiążącej z odbiorem własnym przez Zamawiającego.
 • W niniejszym postępowaniu oferty należało składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie nie później niż do dnia 14.03.2017 roku do godz. 930.
 • W wyznaczonym terminie na Część 2: Zakup mieszanki mineralno asfaltowej na zimno - do napraw cząstkowych, Część 3: Zakup emulsji asfaltowej kationowej K1-65 do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni oraz Część 4:  Zakup masy zalewowej              na gorąco nie wpłynęła żadna oferta.
 • Mając powyższe na uwadze Część 2: Zakup mieszanki mineralno asfaltowej    na zimno - do napraw cząstkowych, Część 3: Zakup emulsji asfaltowej kationowej K1-65 do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni oraz Część 4: Zakup masy zalewowej                 na gorąco, unieważnia się w myśl przytoczonych powyżej przepisów.

 

 • Rozdzielnik:
 • - strona internetowa Zamawiającego: wodociagiwolbrom.pl
 • - tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego
 • - a/a