Wolbrom, dnia 23.03.2017r.

RZP.271.2.7.2017                                         

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

         Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup mieszanek mineralno – asfaltowych i materiałów asfaltowych przeznaczonych na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu w 2017 roku”  na:

- Część 1. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz AC16 do warstwy wiążącej wraz z dostawą i rozładunkiem do rozściełacza we wskazane miejsca na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w dniu 23.03.2017r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. Aleja 1000-lecia 3, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia 506.009,70 zł brutto oraz terminem dostawy wynoszącym 1 dzień;

- Część 5. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej AC8 do warstwy ścieralnej, AC11 do warstwy ścieralnej oraz AC16 do warstwy wiążącej z odbiorem własnym przez Zamawiającego w dniu 23.03.2017r. została zawarta umowa                      z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Olkuszu Sp. z o.o. Aleja 1000-lecia 3, 32-300 Olkusz z ceną ofertową zamówienia 239.444,10 zł brutto oraz terminem przygotowania produktu do odbioru wynoszącym 1 dzień.

Wybrane oferty spełniają warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ otrzymały największą liczbę punktów w ramach każdej z części zamówienia.