Wolbrom, dnia 24.03.2017r.

RZP.271.2.6.2017

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup wraz z dostawą kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolbromiu w 2017 roku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 24.03.2017r. została zawarta umowa z Firmą „KOST-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Ułańska 15, 42-120 Miedźno z ceną ofertową 247.909,00 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.