Wolbrom, dnia 27.02.2018 r.

WZWKGKiM/34/2018

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

     Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą kostki brukowej i pozostałych wyrobów betoniarskich na potrzeby Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2018 roku” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 19.02.2018 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym TALBUD-A Sp. z o.o., ul. Za Górą 21, 32-050 Skawina z ceną ofertową 233.742,50 zł brutto.

Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert określonym w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów.