Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy Wolbrom w zakresie usług komunalnych, a w szczególności:

 • zarządzanie siecią wodociągową na terenie Gminy Wolbrom; prowadzenie całokształtu prac związanych z eksploatacją w/w siecią
 • produkcja i dostawa wody
 • budowa i eksploatacja sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych
 • usuwanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 • zarządzanie siecią kanalizacyjną; prowadzenie całokształtu prac związanych z w/w siecią
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • laboratoryjne badanie ścieków
 • wywóz nieczystości
 • doradztwo techniczne w zakresie branży: wodociągowej, kanalizacyjnej, gospodarki wodno-ściekowej
 • budowa oraz remont dróg tłuczniowych
 • wykonywanie nawierzchni z asfaltobetonu
 • wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej
 • utwardzenie chodników, wjazdów, placów manewrowych z płytek betonowych i kostek brukowych lub innych materiałów
 • regeneracja nawierzchni emulsją asfaltową
 • prace remontowo - budowlane
 • zimowe utrzymanie dróg i placów
 • selektywna zbiórka odpadów komunalnych
 • wykonywanie niwelacji terenu, przemieszczania gruntu, odwadniania terenów, wykonania rowów i przepustów, urządzania terenów zielonych oraz ich konserwacja
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy
 • administracja mieszkań komunalnych
 • obsługa i prowadzenie targowiska
 • wykonywanie innych usług na zlecenie