Nr postępowania JRP/ZO/3/2019                                                                                

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zadania pn.: „Pomoc prawna w zakresie zamówień publicznych i zamówień podprogowych (nie objętych ustawą PZP) dla zadań realizowanych w ramach POIiŚ”, w dniu 25.02.2019 roku została zawarta umowa z Panem Jackiem Kogutem prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego z siedzibą w Krakowie, przy ul. Supniewskiego 7/4, 31-527 Kraków za kwotę 48.000,00 zł netto (59.040,00 brutto) zgodnie z ofertą z dnia 11.02.2019 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla zadań objętych projektem pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. (Zarządzenie nr 10 Prezesa Zarządu WZWKGKiM sp. z o.o. z dnia 18.04.2018 r.).

Nr postępowania JRP/ZO/2/2018

 

Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na  zadanie pn.: "Pomoc prawna w zakresie zamówień publicznych
i zamówień podprogowych (nie objętych ustawą PZP) dla zadań realizowanych
w ramach POIiŚ", gdyż do upływu terminu składania ofert nie wpłynęły co najmniej dwie ważne oferty.

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 pkt 6.5.1., aby postępowanie było ważne, muszą wpłynąć dwie ważne oferty.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dla zadań objętych projektem pn.: „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności. (Zarządzenie nr 10 Prezesa Zarządu WZWKGKiM sp. z o.o. z dnia 18.04.2018 r.).